Privacyverklaring

B&A Solutions B.V., B&A Services B.V. en B&A Projects B.V., hierna te noemen: B&A Solutions B.V. gevestigd aan Vleugelboot 30, 3991 CL te Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die wij verwerken:
B&A Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Volledige naam;
 • NAW gegevens
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en B&A Solutions B.V.
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw CV;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw motivatiebrief;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw opleiding;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw BSN-nummer;
 • Van medewerkers gegevens over functioneren en beoordelingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
B&A Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten aan u te kunnen verlenen en daarover met u te corresponderen;
 • Voor sollicitatie doeleinden.

B&A Solutions B.V. is verantwoordelijk voor het beheer van persoonsgegevens op de volgende websites:

 • Altijdstroom.nl
 • baservices.nl
 • baprojects.nl

Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken

 • We gebruiken op onze website alleen technische cookies. Deze worden gedurende een periode van maximaal dertien (13) maanden in uw browser opgeslagen. We gebruiken geen reclamecookies.
 • Wij gebruiken Google Analytics, een statistisch hulpmiddel voor het analyseren van bezoekers. Hierbij wordt een cookie gegenereerd waarmee het aantal bezoekers van de website, het aantal bekeken pagina’s en de activiteit van de bezoekers gemeten kan worden. Uw IP-adres wordt eveneens verzameld om te bepalen vanuit welk land u inlogt.

Geautomatiseerde besluitvorming:
B&A Solutions B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
B&A Solutions B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een uitzondering hierop zijn gegevens waarvoor een wettelijke grondslag vereist dat zij langer bewaard dienen te worden, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden:
B&A Solutions B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B&A Solutions B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nho@baservices.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. B&A Solutions B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
B&A Solutions B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@baservices.nl.

Via de onderstaande link kunt u de privacyverklaring downloaden:

Privacyverklaring